รายละเอียดโครงการ

เพื่อดำเนินตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9

โครงการ "แค่ใจก็เพียงพอ Honor the King's Legacy 2019 " เป็นโครงการแข่งขัน UPCYCLE SOLUTIONS สำหรับนิสิตนักศึกษา ระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ทั่วประเทศ
โดยเป็นการแข่งขันในรูปแบบทีม 4-6 คน แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 รอบ เพื่อคัดเลือกหาผู้ชนะ 1 ทีม


เกณฑ์การตัดสิน

1. แผนพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาวัสดุเหลือใช้ให้มีคุณค่า (Upcycle Planning) 50%

  1.1 ความเข้าใจปัญหาของชุมชนอย่างแท้จริง (Deep Understanding) 10%

  1.2 รูปแบบการนำเสนอ (Presentation) 10%

  1.3 ความคิดสร้างสรรค์ในด้านนวัตกรรม (Innovation) 30%

2. ความเป็นไปได้ในการพัฒนาให้เกิดขึ้นจริง (Reality and Feasibility) 30%

3. แนวคิดของการสร้างความยั่งยืนของแผนในระยะยาว (Sustainability) 20%

หมายเหตุ :

1. แผนการนำเสนอนี้ต้องไม่ได้มีการลอกเลียนแบบ นำลิขสิทธิ์ หรือนำแผนพัฒนาของผู้อื่นมาใช้ หากโครงการฯ พบจะทำการตัดสิทธิ์ในการแข่งขันโดยทันที

2. หากผ่านเข้ารอบสุดท้าย สมาชิกทุกคนในทีมต้องเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ ได้ครบตามที่กำหนด

3. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด