รายละเอียดโครงการ

การแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 รอบ ดังนี้

โจทย์รอบแรก

ผู้เข้าแข่งขันต้องคิด "แผนพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมคุณค่าสูงเพื่อใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ในชุมชน" ให้กลายเป็นนวัตกรรมใหม่ที่มีคุณประโยชน์ สร้างธุรกิจหรือบริการที่แตกต่าง สร้างรายได้ ขยายผลต่อได้ในเชิงพาณิชย์ ตอบโจทย์ความต้องการและแก้ไขปัญหาให้ชุมชนได้ (Upcycle Solution) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. "นวัตกรรม" หมายถึง กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใหม่ ที่มุ่งตอบสนองความต้องการของชุมชนเป็นหลักและเป็นการแก้ไขปัญหาทางสังคม หรือชุมชน

2. การนำเสนอจะเป็นในรูปแบบของ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ โดยนำเสนอเป็นแผนธุรกิจให้กับชุมชน

3. ไม่จำกัดชุมชน ผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกชุมชนที่จะทำแผนพัฒนานวัตกรรมได้เอง ทั้งนี้ที่มาของแผนการนำเสนอต้องสามารถมีแหล่งข้อมูลอ้างอิง ชุมชน และวัสดุเหลือใช้ของชุมชนนั้นได้

4. แผนการนำเสนอ ต้องมีความชัดเจน สอดคล้องกับปัญหาในชุมชน และมีความเป็นไปได้ในการลงมือทำ

5. แผนการนำเสนอ สามารถต่อยอดขยายผลก่อเกิดรายได้แก่ชุมชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ส่งผลต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชน

ส่งโครงงานในรูปแบบ PowerPoint ไม่ต่ำกว่า 15 หน้า โดยมีองค์ประกอบดังนี้

1. ชื่อโครงงาน (Title of Innovation)

2. รายละเอียดของชุมชน (Community Details)

3. ปัญหาของชุมชน (Pain Point)

4. แนวทางแก้ปัญหาและการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ในชุมชน (Solutions)

5. ข้อมูลเทคโนโลยีที่จะใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Tech-Support)

6. ผลที่คาดหวังจะได้รับ (Outcome)

7. แผนการตลาด / สื่อสารการตลาด (Marketing & Communication Plan)

8. งบประมาณ (Budget)

9. แนวคิดของการสร้างความยั่งยืนของแผนในระยะยาว (Sustainable Idea)