รายละเอียดโครงการ

การแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 รอบ ดังนี้

การแข่งขัน

1.
รอบคัดเลือก
The Nationwide Qualification Round
(ส่งแผนการพัฒนานวัตกรรมชุมชน)

- รับสมัครทีมจากทั่วประเทศเข้าแข่งขัน
- คัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบ 12 ทีม จากแผนการพัฒนานวัตกรรมชุมชน

2.
รอบ 12 ทีม – The Semi-Final Pitch

- 12 ทีมที่ผ่านเข้ารอบ Semi-Final จะได้ร่วม
Design Thinking Workshop เพื่อพัฒนากระบวนการคิดเชิงออกแบบ และเพื่อแนวทางในการพัฒนาผลงาน
- 12 SEMI-FINALISTS PITCH ทีมนำเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการ
เพื่อคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย 6 ทีม

3.
รอบชิงชนะเลิศ – The Final Round
การแข่งขันหาทีมผู้ชนะเลิศ

โดยการทำ Workshop ลงพื้นที่ชุมชน และการสร้างนวัตกรรมจากวัสดุเหลือใช้ในชุมชน ณ จังหวัดเป้าหมายที่ทางโครงการกำหนด
- ผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง 6 ทีม จะได้รับโจทย์สำหรับนำเสนอในรอบตัดสินพร้อมกัน
- แต่ละทีมจะได้รับเงินสนับสนุนในการสร้างผลงานต้นแบบ (Prototype) ทีมละ 20,000 บาท
- ทุกทีมจะได้เข้าร่วม Design Sprint Bootcamp ที่จังหวัดเป้าหมาย และทำ Workshop
(1) GO-TO-MARKET STRATEGY
(2) MARKETING & BRANDING
(3) CREATIVE CONTENT
เพื่อพัฒนาแผนงาน และมี Mentor ช่วย Supervise การปรับปรุงแผนงานอย่างใกล้ชิด

แผนการนำเสนอที่ทีมส่งให้โครงการฯ ต้องไม่ได้มีการลอกเลียนแบบ นำลิขสิทธิ์ หรือนำแผนพัฒนาของผู้อื่นมาใช้ หากโครงการฯ
พบจะทำการตัดสิทธิ์ในการแข่งขันทันที