การสมัคร


เพื่อดำเนินตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9
โครงการ "แค่ใจก็เพียงพอ Honor the King's Legacy 2019 " เป็นโครงการแข่งขัน UPCYCLE SOLUTIONS สำหรับนิสิตนักศึกษา ระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ทั่วประเทศ
โดยเป็นการแข่งขันในรูปแบบทีม 4-6 คน แบ่งการแข่งขันเป็น 3 รอบ เพื่อคัดเลือกหาผู้ชนะ 1 ทีม
การสมัคร
1.
สมัครผ่าน
Online Recruitment
ของโครงการ
www.แค่ใจก็เพียงพอ.com
2.
สมาชิกทีมทุกคนตรวจสอบ
ข้อมูลและกดยืนยัน
การสมัครผ่านทาง QR Code
ที่ได้รับจากโครงการ
3.
พิมพ์ใบสมัครที่ทางโครงการส่งไปให้ ทาง E-mail ออกมาแล้วลงนาม ในส่วนของนิสิตนักศึกษาและ อาจารย์ที่ปรึกษาทีมให้ครบถ้วนสมบูรณ์
4. ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ได้แก่
4.1 สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต/นักศึกษาของผู้ร่วมทีมทั้ง 4-6 คน
4.2 สำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของอาจารย์ที่ปรึกษาทีม
4.3 ไฟล์โครงงานแผนพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาวัสดุเหลือใช้ในชุมชน (pdf. file)
    มาทาง E-Mail: NissanHTK@gmail.com