คุณสมบัติผู้สมัคร


เพื่อดำเนินตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9
โครงการ "แค่ใจก็เพียงพอ Honor the King's Legacy 2019 " เป็นโครงการแข่งขัน UPCYCLE SOLUTIONS สำหรับนิสิตนักศึกษา ระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ทั่วประเทศ
โดยเป็นการแข่งขันในรูปแบบทีม 4-6 คน แบ่งการแข่งขันเป็น 3 รอบ เพื่อคัดเลือกหาผู้ชนะ 1 ทีม
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • แข่งขันเป็น "ทีม"
 • สมาชิก 4-6 คน เท่านั้น
 • อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน

 • สมาชิกใน "ทีม" มีแนวคิด / ความสามารถ
  ด้านออกแบบผลิตภัณฑ์
  การวางแผนการตลาด
 • สมาชิกทั้ง 4-6 คนในทีมต้องเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการได้ครบตามที่กำหนด
 • สมาชิกในทีมจากมหาวิทยาลัยเดียวกันหรือต่างมหาวิทยาลัยก็ได้
 • แต่ละมหาวิทยาลัยส่งทีมเข้าแข่งขันได้ไม่จำกัดจำนวน
 • อาจารย์ 1 ท่าน สามารถเป็นที่ปรึกษาได้มากกว่า 1 ทีม